Misleiding

Misleiding wordt veel toegepast, veel mensen denken dat ze goed bezig zijn, maar het  tegenovergestelde is vaak het geval.
Meestal wordt het belangrijkste van het evangelie ontkend, namelijk dat Jezus De Christus is,  dat betekent dat Hij de gezalfde verlosser is,  en God is,  omdat alléén de enige ware God  kan verlossen.
Ook het feit dat er maar één ware God is wordt vaak ontkend.
Ook zijn er kerken die veel zaken van het nieuwe verbond (zie nieuwe testament) verdraaien en/of anders uitvoeren.
We zullen eens kijken wat er zoal mis is, en enkele zaken beschrijven.

Voor de lezers die het nog niet weten,  de enige ware God is de God waarover het gaat in de bijbel, namelijk de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
God is één Geest maar is enorm groot en kan op vele plaatsen tegelijk zijn.
Hij openbaart zich zowel als Vader, en Zoon, en Heilige Geest, maar is en blijft één God.

Matteüs 28:19  :  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de  Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
We kunnen lezen in handelingen welke Naam gebruikt werd, het gaat om één en dezelfde  Naam voor drie personen,  want de drie personen zijn één Geest.
Bij de doop dus niet alléén de instructie (zie bovenstaande bijbeltekst mt 28:19) voorlezen,  maar wél  volgens deze instructie handelen, dus dopen in de Naam van Jezus de Christus.    Zie in het nieuwe testament , in het boek Handelingen.

De mensen die zich getuigen van Jehova noemen

Ik geloof dat de meesten van die mensen wel oprecht God willen dienen, maar zij zijn misleid.
Ze gelijken wat het geloof betreft wel op de meeste Joden,  die ook de Christus of Messias niet erkennen willen, en vasthouden aan het oude verbond (zie oude testament)
Het is zo dat het oude verbond alléén met de Joden gesloten was, echter misschien uitgezonderd de vreemdeling die bij de Joden woonde.
De zgn getuigen hebben dus niks te claimen uit het oude testament, dat verbond en de regels  was  alléén voor de Joden.
Hoe kan je dan een getuige van Jehova zijn ???

Er is gelukkig een nieuw verbond (zie nieuwe testament) gekomen waaraan behalve de joden ook de andere volken kunnen deelnemen.
De Joden dienen ook dit nieuwe verbond te aanvaarden ipv het oude verbond.
Je moet dan wél Jezus erkennen als God ,  die tijdelijk in het vlees geweest is om onze schuld zonden op zich te nemen en de straf te ondergaan.
Na de dood aan het kruis stond Jezus na drie dagen en nachten op uit de doden.
Jezus is de Christus oftewel Messias , dat betekent gezalfde verlosser, en alléén God is een verlosser.  Jesaja 43:3, 43:11 , 45:21-22 , Hosea 13:4 en vergelijk met Handelingen 4:10-12 en titus 2:13

Jezus is gekruisigd wegens Godslastering, omdat Hij zich Gods Zoon noemde, en dat is hetzelfde als je zelf voordoen als God.  Zo begrepen de Joden dat ook : zie bijbel
Johannes 10 : 33 Wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over Godslastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt
Natuurlijk is het zonder die bijbeltekst ook logisch dat de Zoon van God ook God is.
Jezus was overigens toen Hij in het vlees op aarde was, zowel mens (vlees) én God (Geest) tegelijk. Er zijn dan ook overeenkomstige bijbelteksten.
Johannes 8:56-59 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

De Joden dan zeiden tot Hem : Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien ?
Jezus zeide tot hen : Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : Eer Abraham was, ben Ik.
Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen ; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.
ook deze uitspraak hierboven van Jezus is een reden voor steniging omdat de Joden dat als godslastering zien.
De mensen die zich getuigen van Jehova noemen erkennen niet dat Jezus in het vlees kwam,  maw dat Jezus God is wordt ontkend.
Johannes 6:38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.
2 Johannes 1:7-9 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus  als in het vlees gekomen belijden.
Dit is de verleider en de anti - christ.

Let op uzelf, opdat u niet te gronde richt wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt.  Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet.  Wie in de leer blijft,  die heeft zowel de Vader als de Zoon.

Matteüs 26 (zie ook marcus 13 : 61 - 64)
63  Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den  levenden God, dat Gij ons zegt,  of Gij zijt de Christus, de Zoon van God?
64  Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des  mensen,  zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.
65  Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog  getuigen van node? Ziet,  nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord.
66  Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.