Jezus is de enige ware God


( Deze advertentie is niet afkomstig van hen die zich getuigen van Jehova noemen. )


Jezus is de Christus, Jezus is de Zoon van God.


Als je Jezus wilt volgen moet je geloven dat Jezus de eniggeboren zoon van God is, en ook  God is, en dat Hij de Christus is. (Handelingen 17:3)
Toen Jezus op aarde was, was Hij zowel mens ( vlees) en God (geestelijk) tegelijk.
Bijbeltekst : Johannes 6:38  Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. (1)
God is een Geest en Hij is één, toch kan Hij op vele plaatsen tegelijk aanwezig zijn.
Hij verblijft in de hemel, en in zijn zonen en dochters ( volgelingen Jezus ), en Hij doet werken op meerdere plaatsen tegelijk, maar is en blijft één God.
Jezus is de Christus oftewel Messias, dat betekent gezalfde Verlosser, en alléén de enige  ware God is een Verlosser en Heiland,  zie bijbel o.a Jesaja 45:21 , Jesaja 44:6
Geloven dat Jezus de Christus is, is dus gelijk aan geloven dat Jezus God is.

Jezus werd gekruisigd wegens Godslastering omdat Hij zich als God voorstelde.
De joden begrepen destijds heel goed dat de Zoon van God ook God is,  bijbeltekst Johannes 10:33 :  Wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over Godslastering, en omdat Gij,  een Mens zijnde, Uzelven God maakt.


Bijbeltekst : Matteüs 26:63-66 ( zie ook Marcus 13:61-64 )
63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem : ik bezweer u bij de levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God ?
64 Jezus zeide tot hem : Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden : van nu aan zult gij zien
den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.
65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende : Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node ? Ziet,  nu hebt gij Zijn Godslastering gehoord.
66 Wat dunkt ulieden ? En zij, antwoordenende, zeiden : Hij is des doods schuldig.


Jezus werd gekruisigd en stond na drie dagen op uit de dood, en steeg op naar de hemel, en  is nu op Gods troon.
Jezus heeft in onze plaats de straf voor de zonden ondergaan, als we Hem erkennen en
volgen kunnen we vergeving ontvangen voor hetgeen we gezondigd hebben, en hebben we  eeuwig leven bij God in de hemel.
Bij de doop moet men niet alléén de doopinstructie voorlezen, maar deze ook uitvoeren, en dat is uitspreken : Ik doop u in de Naam van Jezus. (2)
Bent u als baby ' gedoopt ' ? , kies voor zekerheid, laat u alsnog écht dopen.
Het is vereist eerst te geloven, daarna je laten dopen door volledige onderdompeling in water in de Naam van Jezus de Christus,  en je bekeren en Jezus volgen,  we moeten heiligen zijn of  worden, en niet collaboreren met de wereld en de afgoden. (3)
Het is ook nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest, meestal gebeurt dit met gebed en handoplegging, en ontvangen we ook gaven van de Heilige Geest. (4)

Het is goed om een christengemeente of evangelische kerk te bezoeken, als daar verkeerde zaken zijn ( heerser , tienden, valse leringen, sabbat, geldklopperij, e.d ) kan je ook zelf met een huisgemeente beginnen, met vertrouwde personen.
Alléén Jezus is leider der gemeente, per gemeente houden een groep mannen gezamelijk toezicht, over overkoepelende organisaties leert de bijbel niets. (5)
Lees vooral het nieuwe testament, download gratis bijbel : https://bijbel.coas.nl/bijbel/

Bijbelteksten : 1 (2Johannes 1:7-9) ,  2 (Matteüs 28:19, Hand 8:37, 2:38) , 3 (1kor 10:21, Jac 4:4,  Jac1:27, mat 6:24, hand 24:14, hand 28:22 ) ,  4 (Hand 8:15-17, hand 19:5-6, )
5 (Ezech 34:4 ,34:10 , Mat 20:25, Luc 22:24-26, Mat 23:7-11, 1Petr 5:2, 1Tim 2:12-14, Hand 14:23,  1Tim 3:1-7, Tit 1:5-9,  Tit 1:5, Hand 20:28 ,  Kolos 1:18).
(volg Jezus, Mark 8:34-38, hand 15:28-29, mat 28:19, mark 16:15-19, mat 22:37-40, Kolos 3:12-16, Luk 22:19-20), (genezing, Hand 10:38, Jac 5:14-16, Hand 14:3, Hand 6:8, Mat 18:19, Psalm 103:3).

geld, geld, geld

Pas op voor de charismatische man met stropdas die zegt : Gééf aan de Heer.
Maar zelf beslist wat te doen met het geld.

Er zijn evangelische gemeenten waar men tienden heft, en waar oa een dik betaalde voorganger is.
Er zijn gelukkig ook nog evangelische gemeenten die niet commercieel zijn en waar vrijwilligers zich inzetten.
De keus is aan u.

Er zijn evangelische gemeenten waar men tienden heft, en waar oa een dik betaalde voorganger is.
Er zijn gelukkig ook nog evangelische gemeenten die niet commercieel zijn en waar vrijwilligers zich inzetten.
De keus is aan u.