In christengemeenten wordt vaak geinfiltreerd door de vijand, en dan vooral in die groepen die  een bedreiging vormen  of  een  bedreiging   kunnen  worden voor de satan (betekent tegenstander).
Er is dan ook vooral infiltratie in groepen die geloven dat de gaven en bedieningen ook in  deze tijd nog gelden, en die dat in de praktijk willen brengen.
De Heilige Geest is de enige bedreiging voor de satan, mensen die bijv altijd de bijbel
bestuderen en de Heilige Geest niet kennen, dezen zijn géén bedreiging.
Door de vele geldwolven en valse profeten die geinfiltreerd zijn krijgen de charismatische of volle evangeliegemeenten een slechte naam, en dat is wat de vijand wil.
Het is dan ook goed te onderscheiden dat geld vaak een grote rol speelt bij valse profeten en valse evangelisten.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer je een gemeente begint die ook de doop in de Heilige Geest praktiseert,  dat de satan onmiddelijk zijn mensen zal zenden om de zaak over te nemen, of te verhinderen.
Natuurlijk zullen deze mensen zich voordoen als christenen, ze kunnen evengoed of nog beter een preek geven waar niets op aan te merken is.
Maar ze zullen op andere wijze tegenwerken, bijv door valse profetieën, door handoplegging  duivelse kracht overbrengen, of door werelds leiderschap in te voeren en het vragen om geld,  of door bep bedieningen (mensen) te verhinderen, en ook verhinderen dat mondelinge  evangelisatie gedaan wordt, en demonenuitdrijving, en genezing.

Wat kan je doen tegen deze infiltratie ?
Het beste kan je samenkomen met broeders en zusters die je heel goed kent en waar je ook veel omgang mee hebt, men kan dan weinig verbergen.
Aan de vrucht kent men de boom, maar deze regel is alleen toepasbaar als men elkaar goed  kent, immers een satanist kan gemakkelijk voor enkele uren toneel spelen.

Je kan bijv regelmatig een geloofsbelijdenis laten doen waarbij men hardop voor de gemeente  belijdt dat Jezus de Christus is, en de Zoon van God is, die ook God is.
Verder dat je alle andere zgn 'goden' verwerpt, als zijnde afgoden , zij zijn de duivel.
Ook alléén mensen toelaten die gedoopt zijn zoals in de bijbel geschreven staat, en ook  onderzoeken (getuigen) of dat werkelijk zo is.

Beperk het vragen om geld zoveel als mogelijk, mensen kunnen persoonlijk een gift doen (als ze dat willen) aan een arme persoon of personen, of voor bijv evangelisatiedrukwerk,  dus  persoonlijk, buiten de gemeente,  geen voorganger (baas) die het dan inpikt.
Verkeerde voorgangers (geldwolven en bazen) zullen dan vertrekken of wegblijven.

 Profetische samenkomst
Ik bezocht eens een profetische samenkomst, er werd eerst een preek gegeven en na afloop  werd er geprofeteerd over mensen, het was ook mogelijk dit op een cassette op te laten  nemen.
De man waarover het gaat kwam vroeger vaak in zeeland prediken, dit las ik bij
communities.zeelandnet.nl " Boven bij Christus " , de man (profeet) kwam niet meer omdat hij  te  weinig geld kreeg,  het valt ook op dat hij in een grote opvallende auto rijdt.  
Op zijn prediking valt niets aan te merken, dat is prima.
Tijdens de samenkomst zat ik aan de zijkant en iets achter de man, tijdens de prediking liet de HEER me een boze geest zien ter plaatse van de hals van de profeet, de profeet  reageerde alsof ie door een wesp gestoken werd en keerde zich om naar mij en zei iets van  dat ik niet in een evangelische samenkomst hoorde omdat er een vloek over mij was,  en ging daarna weer door met prediken.
Ik verliet de samenkomst tijdens de koffie pauze.

Er waren twee mogelijkheden , of de man werd verdrukt door de boze geest, of de man is  een satanist (iedere satanist heeft de boze bij zich of in zich.)
Op grond van de heftige reactie van de man wist ik dat het een satanist is.
Predikant van de Morris Cerullo wereld evangelisatie
Ik bezocht eens een zgn volle evangelie gemeente , die ook wel pinkstergemeente genoemd  wordt, er was een gastspreker van de morris Cerullo evangelisatie.
De man en zijn vrouw hadden een indonesisch uiterlijk, de man nodigde na de preek de  mensen uit om naar voren te komen voor gebed.
Het viel op dat de man zei dat alléén degenen die pijn hadden naar voren mochten komen.
Hierna bad de man in tongentaal voor die mensen, voor ieder persoonlijk, en met
handoplegging.
De man duwde de mensen om, en werkte een vrouw tegen de grond waarbij hij hard
schreeuwde, de vrouw huilde.

De oudsten (verantwoordelijken  of  opzieners  gemeente) stonden erbij en keken ernaar.
Mijn conclusie was dat er eerst mensen geselecteerd werden waarbij de satan al enige invloed (pijn) op had, de predikant gaf ze nog wat extra 's van satan vergezeld van vervloekingen of  bezweringen (dmv handoplegging en onverstaanbare brabbel taal)
Je moet nooit toestaan dat iemand in tongen voor je bidt, immers ook de duivel kan in die  tongentaal spreken.
Echte christenen hebben de tongentaal van God, maar dat is voor henzelf, dus beter niet te  gebruiken in de gemeente, maar thuis.
Mag wel in uitzonderlijke gevallen, er moet dan iemand aanwezig te zijn die de tongentaal  vertolkt, maar het is beter dit niet te doen, want wat is het nut ervan.
De valse evangelist
Vroeger ging ik vaak naar een evangelische kerk, daar kwam ook vaak een man die ooit  preekte op de plaatselijke radiozender.
Het viel op dat de man niet in genezing van God geloofde, en veel kritiek had op degenen  die om genezing baden.
De man trachte eens (zonder  eerst  aan de verantwoordelijken te vragen)  de gemeenteleden bij hem thuis  te laten komen voor gebedssamenkomst, de uitnodiging daarvoor deed  hij  met een folder die hij uitdeelde tijdens de eredienst op zondag.

Deze man was ervoor om tienden te betalen en de sabbat (zaterdag) te houden, hier wordt  in  de Galaten brief voor gewaarschuwd.
We hoeven geen tiendes te betalen, en we hoeven geen sabbat te houden.
(Natuurlijk  moeten  we  wel  de rustdag  de  sabbat  (= zaterdag) erkennen,  maar  het  is  niet  nodig  dit  zeer  strikt  te  houden  volgens  Handelingen 15: 28-29)


Ik wist of voelde aan dat er iets niet klopte bij die man, ook kwam de man ineens (nadat ik al  jaren weg was bij die gemeente) op bezoek, en kwam regelmatig, telkens een korte tijd.
De man wist dat ik plannen had voor een huisgemeente en wou zich daarmee bemoeien.
Op een gegeven moment kwam ik bij hem op bezoek, het was toen moeilijk om dat te  vermijden, en de man gaf me een mok met  oplos koffie.
De man had daar iets bijgedaan, het kan zijn een vergift, of iets wat besproken (toverij) is,  of  een combinatie van beide.
Het gevolg was dat ik dagenlang niet kon stilzitten van de pijnen.
Ik wou natuurlijk niks meer te maken hebben met die man en zijn vrouw.

De  man had ooit voor de gemeente getuigd dat ie vroeger occultist was,  en  geesten opriep.
Ik zal u vertellen dat je voor zulke personen moet oppassen,   iedere heks kan uittreden met  de  geest uit het lichaam, bovendien kan men ook paranormaal waarnemen,   ongeacht afstand kan  men met het bewustzijn bijv bij u binnen in huis kijken.
Als een zogenaamd bekeerde heks de christenen niet waarschuwt of  inlicht  over deze  praktijken van de vijand, dan kan dat een aanwijzing zijn dat de zgn bekeerde een infiltrant is.
Infiltratie rond een katholieke pater
Vroeger was ik katholiek en ik had niet de kennis die ik nu heb.
Ik wou eens praten met pater Amadeus waarvan ik gehoord had dat hij ook duivels uitdreef,  ik ging dus alleen omdat ik het een en ander wou weten.
Pater Amadeus is al overleden, en woonde in een klein kapelletje bij het trappisten klooster te  Tegelen ? in Limburg.
Ik had in een privé weekblad gelezen dat de heks Jomanda samenkomst had gehouden in  een  rooms katholieke kerk,   ik geloof dat het te Brunssum was.
Ik overhandigde de pater het weekblad met het verslag en de foto's, en de pater was
zichtbaar geschokt door dit nieuws.
Ook was ik erachter gekomen dat iemand die de telefoon opnam zich voordeed alsof hij de  pater was, en allerlei vragen stelde.
Ik vertelde dit de pater, ik vertelde hem over de infiltratie van de volgelingen van satan  rondom hem,   dit waarschijnlijk omdat de pater ooit demonen uitdreef.
Doch het blijkt dat de vijand dit met sucses tegengewerkt heeft.

Overigens wil ik duidelijk zijn over de rooms-katholieke kerk,   ik  geloof dat er oprechte gelovigen zijn  in die kerk,   maar het overkoepelend orgaan en meerdere zaken zijn er fout,  het is dus aan te raden (noodzakelijk)  om te vertrekken uit  die  kerk.
Zijn  die  oprechte gelovigen,  die  niet  echt gedoopt  zijn  (rk- kerk)  op  weg  naar  de  hel ?