Enkele oorzaken van ziekte en hoe te genezen

In feite heeft Jezus de Christus de geestelijke oorzaak van ziekte weggenomen, want Hij heeft  met Zijn kruisdood én zijn opstanding uit de dood de mens weer met God verenigd.
Door de zonde van één werden alle mensen van God verwijderd en kwamen onder de vloek,  waardoor men ziek kon worden.
Nu door het offer van één kunnen we weer tot God komen , en een goede gezondheid  hebben of verkrijgen.
Ik bedoel die mensen die Jezus de Christus volgen, zie het nieuwe testament.
Als bijbelgetrouw christen ben je niet meer onder een vloek, je bent wedergeboren.
Je moet daarom ook niet voor je laten bidden om vloeken te verbreken, want dat is ongeloof  en zo laat je je schild (=geloof) zakken, en zo geef je de satan(tegenstander) een mogelijkheid.
Spreek hardop uit (er staat geschreven) wat in de bijbel staat, en geloof daarin , bijvoorbeeld  psalm 91 en Lucas 10:19 als bescherming tegen satan en heksen.
Stel het geloof in Gods woord boven de natuurlijke omstandigheden.
In het nieuwe testament staat de regelgeving voor het nieuwe verbond met God, alleen degenen die ook de plichten doen kunnen zich beroepen op de rechten.
Het is wel zo dat niemand door goede werken een goede gezondheid kan verdienen en daarbij  geestelijk een eeuwig leven in de hemel, het is alléén door genade van God.
Maar geloof zonder werken is dood, ook moet ons leven beter in orde zijn dan dat was bij de  farizeërs vroeger, in de tijd dat Jezus op aarde in het vlees was.


Psalm 103:3 - Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.
Jeremia 30:17 - Want Ik zal u genezing schenken, u van uw zonden genezen, luidt het woord des Heren.
De zonde van de eerste mens heeft dus geen invloed meer op de christen, en als je christen  wordt vraag je ook om vergeving voor je gedane zonden, en dat verkrijg je.
Maar als je je niet wil bekeren, en gewoon door blijft zondigen, dan kan het zijn dat je ziek wordt,  ook als je continu zondigt zonder dat je er erg in hebt.
Door continu met verkeerden vriendschap te hebben, vriendschap / collaboratie met de wereld,  dit is ook in zonde leven, en op den duur wordt men ook horende doof en ziende blind.
Vroeger was het zelfs zo dat men overgeleverd werd aan satan (ziekte), dit wanneer men  zwaar zondigde, en men weigerde om zich te bekeren, maar de geest bleef wel behouden.
Ook als we haat en wrok toelaten, en niemand vergeven, dat kan ook een opening voor ziekte zijn.
Ook kan het zijn dat je onder toverij bent door verkeerde contacten, of door besproken /behekste voorwerpen zoals o.a genezende stenen, amulet, talisman of voedsel , of drank.
Ook  kan  je  met  opzet  vergiftigd  zijn, kan ook met bacteriën,  metalen  ,  of  andere  moeilijk  te  bewijzen  stoffen  en  organismen.
Wees altijd  waakzaam, velen dienen satan bewust !!!  Ook uw vriendelijke buren kunnen satanist zijn,  let ook op symbolen (bijv bokkenschedel) en huis of tuin altaar.
Ook zie je vaak een krans op / of bij de voordeur, of een symbool van de zon (verwijst naar  zgn zonnegod of heer van het licht, dat is lucifer)
Veel dromen en slapeloosheid kan een aanwijzing zijn dat men electronische wapens zoals laser en zender met richtantenne tegen u gebruikt.
Als u zich met het paranormale bezighoudt zondigt u, en zet u de deur open voor de duivel,  met als gevolg ziekte en /of onheil.
Als christen mag je niets te maken hebben met waarzeggers, paragnosten,  mediums,  kaartleggers,  yoga ,  magnetiseurs,   paranormaal genezers,  reiki, e.d ,  ook niet met uittreden en paranormale waarneming,  en  paranormale / spirituele cursussen.

Ziekten zijn vaak afkomstig van de duivel, zie de volgende bijbeltekst : Handelingen 10:38
Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht;  Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren;  want God was met Hem.

Het kan ook dat er een natuurlijke oorzaak voor ziekte is, de oorzaak moet dus eerst
opgeheven worden, en dan verdwijnt het gevolg (de symptomen, de ziekte) vanzelf.
Begin eens met voedsel zonder kunstmatige toevoegingen, en drink veel water.
Ga regelmatig eens wandelen.

Maak dat de afvoer van gifstoffen in orde is (nieren, darmen, lever) en doe een lever-reiniging,  en een darmreiniging , en drink kruidenthee (guldenroede, solidago) voor de nieren, en/of doe  wat Dr Hulda Clark adviseert.
Het engelstalig boek The_cure_For_All_deseases van Dr Hulda Clark is gratis te downloaden  ,  zie :  www.e-stilo.net/huldaclark/index2.htm , de nederlandse vertaling is te koop voor ongeveer 30 euro.
(dat  we  die  site  hier  vermelden,  wil  niet  zeggen  dat  we  het  eens  zijn  met  alles  wat  men  op  die  site  vermeldt)
, in die vertaling is om dubieuze redenen het schema van de zapper weggelaten. Op de kaft  is een afbeelding van een afgod,  ik heb dit boek, en heb die afbeelding verwijderd omdat je  als christen zoiets niet in huis mag hebben.
De zapper geeft stroom pulsen af, en doodt zo bacteriën, volgens Dr Hulda Clark.
Bij testen is gebleken dat sommige gekochte zappers een verkeerd signaal gaven , wat niet werkzaam is,  dus zelfbouwen is aan te bevelen.
(ook  veel  zelfgemaakte  zappers  werken  niet  naar  mijn  mening,   maar  je  kan  het  altijd  zelf  testen,   een  continu  stroompje  onder   de  pulsen  of  zonder  dat  continu stroompje,  alléén pulsen.  Ik  ben  voor  alléén  pulsen)

Een aanrader is het boek  De ongelofelijke Lever- en Galblaaszuivering van Andreas Moritz, het  is een eenvoudige methode om de basis te leggen voor een goede gezondheid. (zie  ook  boek  van  Dr Hulda Clark)
Er kunnen ook oorzaken van ziekte zijn die wij niet weten, ook weten we niet waarom de een  wel genezing van God ontvangt, en de ander niet.
Toch moeten we er van uitgaan dat God wil dat we genezen.

Getuigenis
Ik had eens last van ernstige aanvallen vanuit het rijk der duisternis, er kwamen krachten over  me heen, en ik had dat mijn hart oversloeg, en hartkloppingen.
De aanvallen waren gericht op mijn hart, het had niks met laser of zenders te maken, maar  wel met toverij / magie. Ik ken het verschil heel goed.
Ergens moest een poort voor de duivel openstaan, maar wat ?
Destijds (1996-1998) had ik ook problemen met heksen in de buurt, aan de ene kant van het huis woonden verschillenden heksen, aan de andere kant niet.
Ik kreeg 's middags altijd een warme maaltijd bezorgd aan huis, dit kwam van een ander dorp,  niet uit de omgeving .
Er waren verder géén buren die ook bij deze service waren.

Ik kwam eens een keer onverwacht vroeger naar huis van een wekelijkse cursus dan normaal.
Ik zag nog net dat de vrouw die de warme maaltijden bezorgde uit het huis van de buren (heksen) kwam, en wegreed.
Voorheen had zij de warme maaltijd voor mijn deur gezet.
Ik wist opeens waardoor er een poort voor de duivel openstond, men behekste mijn eten of men wijdde dat aan satan.
Ik besloot om direct de warme maaltijd service op te zeggen, en van de hartkloppingen en krachten had ik nadien geen last meer .

Genezing door God
Ik geloof dat God wil genezen, omdat Zijn woord dat leert, en omdat Jezus Zijn volgelingen  de  opdracht geeft om zieken te genezen , en ook duivels uit te drijven.
Geloof is ook belangrijk voor het ontvangen van genezing, zowel bij degene die het gebed  uitspreekt, en ook bij degene die genezing wil ontvangen.
Persoonlijk heb ik al wonderen meegemaakt
U kunt naar een christengemeente of naar een evangelische gemeente gaan, en vragen hoe  men over Goddelijke genezing denkt, en of men voor u wil bidden en dit met handoplegging en / of zalving met olie. (in  de  gemeente door de oudsten)

Als men daar niet enthousiast voor is of sceptisch, dan kunt u beter naar een andere
gemeente gaan om voor u te laten bidden.  (bij  volle  evangelie gemeenten of  pinkster gemeenten  is  die  mogelijkheid  er  meestal)
U kunt ook een vertrouwde rechtvaardige christen vragen om u de handen op te leggen in de Naam van Jezus de Christus, en te bidden om genezing.
U kunt natuurlijk ook zelf om genezing bidden.

Er zijn ook speciale genezingsdiensten, waar u terecht kunt. www.wingsofhealing.nl
Ook kunnen we met twee of meer personen bidden voor een zieke en samen
overeenstemmen en begeren hetgeen we bidden, dan kunnen we dat doen op basis van de volgende bijbeltekst : Mattheüs 18:19-20