De geestelijke strijd en de wapenrusting Gods


De geestelijke strijd
De enige ware God die hemel en aarde schiep, is de God van de Joden en de christenen.
vroeger hadden alleen de Joden een verbond (oude testament) met God, hierna kwam na de komst van de Christus in het vlees het nieuwe verbond waardoor ook andere volken tot de  enige ware God kunnen komen, ook voor de Joden geldt dit nieuwe verbond, alleen via Jezus Christus is het mogelijk om deel te nemen aan dit verbond.

Eerst dient men tot geloof te komen, dan bekeren, en zich laten dopen door volledige
onderdompeling in water, waarbij men uitspreekt : in de Naam van Jezus de Christus doop ik  u.
Hierna kunt u meestal dmv handoplegging en gebed de Heilige Geest ontvangen, hierdoor  ervaart u letterlijk de levende God.

Er is een oorlog gaande tussen God en de satan (betekent tegenstander), deze oorlog begon vroeger in de hemel, een derde deel van de engelen kwam in opstand , en werd uit de hemel geworpen.
Deze gevallen engelen, en mogelijk ook nog andere geestelijke wezens die zich op of rond de  aarde bevinden lieten zich aanbidden, dit zijn de afgoden.
De leider van die afgoden is de gevallen engel lucifer, als iemand een bep afgod(in) aanbidt,  dan is dat automatisch aanbidding van de leider,  deze doet zich ook voor als een heer van het licht.

Iedereen die een afgod aanbidt is een afgodsdienaar, zoals bijv moslims, hindoes, boedisten.
Ook zijn er ondergrondse afgodsdienaren die bewust de satan dienen, zoals heksen en satanisten.
De afgodsdienaren staan altijd vijandig tegenover echte christenen omdat ze nou eenmaal onder de macht van satan zijn , en diens geest in zich hebben.
Veel mensen hebben zich bewust bij deze satan aangesloten en doen aan het paranormale of occultisme, ze zijn allemaal paranormaal ontwikkeld en kunnen
met het bewustzijn (zgn derde oog) uittreden en op afstand waarnemen, ongeacht de afstand ,  men kan u binnen in huis observeren, ook is normaal onzichtbare energie gewoon zichtbaar voor hen.
Tegelijkertijd kan men een laserwapen of een zender met richtantenne, of een ultrasoon geluid wapen bedienen, en deze eenvoudig op het slachtoffer richten.
De echte christen heeft de overwinning in deze strijd , wel moet men met de Heilige Geest vervuld zijn, en ook voldoen aan de vereisten van het verbond (zie nieuwe testament),  verder moet je weten hoe te handelen en te geloven.
U hebt gezag om in de Naam van Jezus duivels uit te drijven, en ook om zieken te genezen, want de meerdere woont in u.
U zult zien dat boze geesten (die in mensen wonen) op u reageren, de betreffende mensen  brengen vaak afwerend de hand voor het gelaat of maken opvallende bewegingen,  dit omdat  de Heilige Geest in u woont.

We hebben de beschikking over de wapenrusting Gods.

E f e z i ë r s 6
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,  maar tegen de overheden,  tegen de mach- ten,  tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weer- stand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waar- heid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van
het evangelie des vredes;
16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand,
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze
zult kunnen doven;
17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des
Geestes, dat is het woord van God.
18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en sme- ken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Het is nodig om in waarheid en gerechtigheid te wandelen, en uit te zien naar onze Heer en God.
Het schild des geloofs is gebaseerd op hetgeen geschreven staat in de bijbel, geloof dus niet naar wat de omstandigheden je laten zien,  nee,  geloof naar wat u toebehoort als christen,  bijvoorbeeld bescherming,  neem een bijbeltekst over bescherming en houd daaraan vast,  niet twijfelend van binnen,  en zeg telkens die tekst opnieuw.
Ook al gaat er een laserstraal dwars door u heen, u verwerpt dat en u zegt bijvoorbeeld (de bijbeltekst Lucas 10:19)  lucas hoofdstuk 10 vers 19 ,  hier staat geschreven :  (lees hardop de  betreffende bijbeltekst)

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en  schorpioenen te treden en tegen de gehele leger- macht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Zo kunt u ook psalm 91 gebruiken, en Jesaja 54:17, en meerdere teksten, ook voor genezing  gaat u zo te werk met bijbelteksten over genezing.
Ook zijn er bijbelteksten over de nederlaag van de satan en diens lot, al deze teksten zijn als  een zwaard tegen de satan.
Dit werkt wel degelijk, het is wel belangrijk om de gehele wapenuitrusting te gebruiken en niet  slechts een deel ervan.

De vijand zal u met omstandigheden proberen af te leiden van deze waarheid, maar blijf toch  volharden en hou vast in geloof.
Het is niet gemakkelijk en de beste stuurlui staan aan wal wat dit betreft.
Bij geestelijke strijd hoort altijd het prijzen van God, hiervoor of hierbij kan je realistische evangelische opwekkingsliederen gebruiken, en God danken in gebed,  en gebed voor de heiligen.

Als men u aanvalt met een electronisch wapen, gebruik dan uw gezag dat u hebt in Christus,  en zeg hardop : heks, ik bestraf u in de Naam van Jezus de Christus, of zeg : In de Naam van Jezus Christus, bestraft zijt gij heks.

Ik ben vaak tijdens zware aanvallen met electronische wapens uit bed gegaan, en lofliederen gaan zingen waarbij ik ook wat met de gitaar speelde.
Midden in de nacht zag ik meermaals dat heksen aan kwamen rijden om de anderen bij te staan (vermoed ik).
Ook heb ik overdag meermaals gezien dat heksen verdrukt werden als ik de Heer prijsde, maar of dat altijd zo is weet ik niet.

Veel christenen collaboreren met de wereld , zoals katholieken en protestanten, en het verbond  met God wordt niet nageleefd.
Toch zijn er nog oprechte gelovigen in die religies, die niet in de gaten hebben dat ze misleid  zijn, het is beter om daar weg te gaan.
De doop die ze doen is gewoon bedrog,  omdat het niet dezelfde handelwijze  is  zoals  die  bij  de handeling  doop  beschreven  staat  in   de  bijbel.

Andere groepen hebben weer heersers, en geldklopperij, anderen lijken wel commerciële zaken,  ook zijn er die de doop in de Heilige Geest niet praktiseren, en ook de gaven niet.
Ook  zijn  er  christengemeenten  waar  men   zieken  genezen  door  gebed  niet  praktiseert,  en  waar  men ook  niet  aan  bevrijding (uitdrijven boze geesten, demonen) doet.
Er zijn zelfs zgn christenen die met moslims bidden,  men doet dus aan afgoderij.
Het zal niet meevallen een groep christenen te vinden waar men het volledige evangelie  aanvaardt en in de praktijk brengt.

Een goed idee is dan ook om zeker te zijn van uw zaak, en een ondergrondse huisgemeente met getrouwen te starten, u kunt dan ook Jezus gedenken met het brood en de wijn , het avondmaal.