Deze folder is niet afkomstig van hen die zich getuigen van Jehova noemen


Christen, wees waakzaam


In het oude testament lezen we dat er scheiding kwam tussen God en de mens nadat de  eerste mensen gezondigd hadden.
De mensen kwamen hierna onder de macht van de satan, oftewel de tegenstander van God.
De mensen aanbaden de boze geesten en demonen en men dacht dat het goden waren.
In het heidendom van noord europa staat een zgn heer van het licht boven de andere
afgoden, en dat is de gevallen aartsengel lucifer.

De Joden waren vroeger (meer dan 2012 jaar geleden) het enige volk dat een verbond (het oude testament) had met de enige ware God die hemel en aarde schiep, en God hielp de  Joden in de strijd tegen de heiden volken rondom hen.
De omringende heiden volken (de huidige islam landen) hadden dus absoluut niks met de enige ware God, en God gaf de Joden de overwinning over sommigen van hen.

Later kwam het nieuwe verbond (nieuwe testament) waaraan ook de niet Jood kan deelnemen,
en weer toegang tot God krijgt, dit alléén via de eniggeboren Zoon van God Jezus Christus,  die ook God is.

Jezus de Christus kwam tijdelijk in het vlees op aarde om in onze plaats de straf te
ondergaan, maar is nu weer terug op Zijn troon in de hemel.

Deuteronomium 18 : 10-12
Onder u zal niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet
gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,
Geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest
ondervraagt of die de doden raadpleegt.
Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft  de Here, uw God, hen voor u weg.
De heiden volken deden en doen aan het paranormale oftewel occulte, wat voor God een gruwel is.

Dit heidendom is altijd blijven bestaan, want ook al werd men vroeger gedwongen om katholiek te worden, men bleef gewoon de demonen en boze geesten (de duivel oftewel satan) aanbidden.

Vroeger in de tijd van het oude testament wist men niet beter, maar nu is men bewust in opstand tegen de enige ware God, en men voert een geheime oorlog tegen de ware  christenen.
De duivel heeft deze praktiserende heidenen paranormaal ontwikkeld, ze kunnen met hun  bewustzijn ongeacht afstand bij u binnen kijken, ook kan men energie zien, wat normaal onzichtbaar is.

Ook hebben deze praktiserende heidenen letterlijk omgang met de duivel, ze kunnen uit het  lichaam treden en astraal reizen.
Mede door de moderne communicatie neemt het aantal praktiserende heidenen sterk toe, het paranormale is in, ook door boeken en films van o.a harry Potter.
De praktiserende heiden zal later in het dodenrijk (hel1) gepijnigd worden, en ten tijde van het laatste oordeel net zoals de duivel in de poel des vuurs (hel 2) geworpen worden voor een eeuwige pijniging.

De christen mag zich niet inlaten met het paranormale, de christen mag dus niet naar een waarzegger gaan, of naar een paragnost, of een kaartlegger; of een paranormaal genezer of strijker e.d.
ook mag men geen boeken over het paranormale , of over afgoden (bijv. de koran) in huis hebben.
Als men toch zoiets doet zet men de deur open voor de duivel, dit zal ziekte en/of onheil brengen.
De geheime strijd tegen de christenen wordt gedaan met misleiding, infiltratie, toverij, en de  inzet van elektronische wapens zoals zenders met richtantenne.
De zender met richtantenne kan een straal of bundel elektromagnetische trillingen verzenden.
Ook werkt men met ultrasone (niet hoorbare) geluidstrillingen, die ook als straal gebundeld worden.

Meestal bestraalt men tijdens de slaap; bij het ontwaken wordt direct de zender uitgeschakeld, of op zeer laag vermogen gezet, zo kan men mensen uit de slaap houden en vermoorden op termijn (kanker).
Meestal bestraalt men rechtstreeks; maar ook terugkaatsen via de reflecterende laag rond de  aarde is mogelijk, en dit kan vanaf grote afstand, gecombineerd met paranormale waarneming.

God beschermt Zijn heiligen, maar je moet je geloof / vertrouwen op God en Zijn woord stellen boven hetgeen je waarneemt. (Psalm 91 over schuilen bij de Allerhoogste)
De meeste groepen christenen worden gecontroleerd met behulp van overkoepelende organen,
ook zijn er valse broeders, ook onder profeten en voorgangers.

Vaak predikt de valse broeder gewoon correct uit de bijbel, doet mee aan het avondmaal, maar werkt op andere wijze tegen.
Wees daarom zeer voorzichtig door wie u zich de handen laat opleggen, aan de vruchten  herkent men de boom. Nooit een handoplegging waarbij men in tongentaal (onverstaanbaar) spreekt toelaten.

Een christen mag niet collaboreren met de afgoden, zoals de wereldraad van kerken doet.
De christen moet zich aan het verbond met Jezus christus houden, dit verbond is nog precies hetzelfde zoals het in het nieuwe testament staat beschreven.
Belangrijke opdrachten uit dit verbond moeten dan ook exact hetzefde gedaan worden zoals het geschreven staat in de bijbel, we denken dan aan dopen, avondmaal, bekering, evangelisatie, genezing, bevrijding, de doop in de Heilige Geest en de gaven, en de bedieningen.

De énige die gezag heeft over de gemeente (christenen) is Jezus Christus zelf, en per groep  christenen is een groep mannen gezamenlijk verantwoordelijk, die noemt men oudsten of opzieners.
Geen alleenheerser heeft het recht om de baas te spelen over een groep christenen, ook niet  in samenwerking met assistenten.

We hebben de opdracht het evangelie te verkondigen, en zieken te genezen, en te bevrijden.
Het is wenselijk dit te doen zonder het gebedel om geld, en zonder show en camera's.
De christen moet zich ook laten dopen in de Heilige Geest en zich uitstrekken naar de gaven.
Gezien de massale infiltratie en misleiding is een huisgemeente met getrouwen een goed idee,  en alleen bijbels gedoopten toelaten, en dat ook onderzoeken.

Houd er rekening mee dat men de gemeente wil overnemen, het kan zijn dat iemand zegt dat  God hem gestuurd heeft om de leiding te nemen.
Als dat inderdaad waar is, dan zal God dat ook laten weten aan de broeders die
verantwoordelijk zijn.
Als iemand vroeger bij een andere groep christenen oudste was, of zendeling was, of
evangelist e.d , dan betekent dat niet dat hij iets kan claimen bij een andere groep.

Enkele bijbelteksten over de christen in relatie met de heidense wereld :
1 Korinthiërs 10 : 21. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de
demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de heere én aan de tafel der demonen.
Jacobus 4 :4. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is ? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.