De doop


Als christen oftewel als volgeling van Jezus de Christus moet je je laten dopen door volledige  onderdompeling in water, waarbij uitgesproken wordt : Ik doop u in de naam van JEZUS de CHRISTUS.  
Alleen de Naam Jezus uitspreken bij het dopen is goed, maar er is niets op tegen om erbij  te zeggen  :   De Christus, of De Zoon van God.

Het dopen in de Naam van Jezus is de uitvoering van de opdracht die Jezus gaf : zie nieuwe testament , Mattheus 28:19 NBG51 vertaling :
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
We zien dat er één Naam gebruikt wordt om te dopen, dit is de Naam van de Vader, en  de  Zoon,  en  de  Heilige Geest.
God is één, en de Naam in het nieuwe testament is Jezus. (vertaald vanuit het hebreeuws)  Ik heb nooit goed begrepen waarom men de orginele Naam is gaan vertalen.
Het dopen mag alleen gedaan worden wanneer iemand tot geloof gekomen is, en dus beseft waarover het gaat.


Zie de volgende bijbeltekst : Handelingen 8:36-37 NBG51 vertaling
36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een
water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water;  wat is ertegen, dat ik gedoopt word?
37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is  het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide:  Ik  geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.


Als je Jezus gaat volgen , dan sluit je een verbond met God , dat wil zeggen dat we gaan leven zoals God het wil, en daartegenover doet God weer wat Hij beloofd heeft, zie  het nieuwe testament van de bijbel. Wat moeten wij doen, vroegen de mannen die tot geloof kwamen aan Petrus en de andere  apostelen.
Het eerste wat gezegd werd was : (zie Handelingen 2:38 NBG51 vertaling)
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
We kunnen hieruit de conclusie trekken dat de doop zeer belangrijk is in dit verbond met God, en zie  ook degenen die ons voorgegaan zijn , die ons voorbeeld zijn, ze hebben zich allemaal laten dopen door volledige onderdompeling in water, in de Naam van Jezus de Christus.


Het aangaan van dit verbond met God is een zeer belangrijke beslissing die je neemt in het leven, en belangrijke beslissingen nemen en/of een verbond of contract sluiten is niet iets voor babies of kleuters. Ik heb nog nooit bij de notaris gezien dat babies of kleuters een contract tekenden,  ze zijn er immers niet bekwaam voor.
Beste lezer, de kinderbesprenkeling met water is bedrog, deze handeling heeft helemaal niets met dopen te maken. Als u bep voorwaarden in een werelds contract niet nakomt, dan kan dat ernstige gevolgen hebben, wat zullen de gevolgen zijn als u het verbond met God niet nakomt ?
De doop is ook niet symbolisch, het is een natuurlijke handeling waaraan een bovennatuurlijk  gebeuren aan gekoppeld is, de doop is namelijk een grote schoonmaak, onze zonden worden afgewassen en onze geest gaat stralen, wat soms zichtbaar is. Dopen betekent ook begraven worden met Jezus Christus, maar ook opstaan in het eeuwige leven met Jezus Christus.
Het is een hoogmoedig en dom gedrag om de doop willens en wetens te weigeren, hoe komt  iemand op het idee dat voor hem/haar andere regels zouden gelden dan voor hen die ons voorgingen in het verbond met God.
Als je je door omstandigheden niet meer kunt laten dopen, dan zal de Heer genadig zijn, en zal het geen negatieve gevolgen hebben.
Maar in andere gevallen waarbij men de doop weigert of verwerpt ?  Wat zijn de gevolgen ?  Kies voor zekerheid en laat u zo snel als mogelijk is dopen.


In  de  evangelische  gemeentes  is  de  uitspraak  bij  de  doop  meestal :  Ik  doop  u (naam dopeling)  in  de  Naam van  de  Vader  en  de  Zoon en  de  Heilige  Geest,  In  de  Naam  van  Jezus Christus  doop  ik  u.